Процедура за избор на изпълнител с публична покана 05.06.2023г.

Процедура за избор на изпълнител с публична покана 05.06.2023г.
В изпълнение на ДБФП BG-RRP-3.004-0517-C01 по процедура “ Технологична модернизация”, „ЕНТО” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана, с предмет:
Доставка на ДМА и ДНА, включващо следните обособени позиции:
 Обособена позиция 1 – CNC обработващ център с портален дизайн и с аспирационна система – 1 бр.
 Обособена позиция 2 – 3D параметрична софтуерна CAD система за мебелен дизайн – 1бр.
Краен срок за подаване на оферти 13.06.2023 г.
ПРИКЛЮЧЕНА ПРОЦЕДУРА