Евро програми

На дата 10.04.2023г. ЕНТО ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост” .
Наименование на проектното предложение: „Технологична модернизация в предприятието“ на обща стойност 360 000.00лв.
Основната цел: Основна цел на настоящото проектно предложение е с предоставените безвъзмездни финансови средства да се постигне повишаване ефективността на производството, постигне по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствените процеси, което ще допринесе за разширяване капацитета на съществуващият стопански обект на ЕНТО ООД чрез инвестиция в нови материални активи и технологии(CNC обработващ център с портален дизайн и с аспирационна система 1бр. и 3D параметрична софтуерна CAD система за мебелен дизайн – 1бр)..
Изпълнението на заложената цел по настоящата процедура ще спомогне за цифровизация на производствените процеси, подобряване на качеството на съществуващата продукцията, подобряване на ресурсната ефективност и подобряване условията на труд..
Начало на проекта: 10.04.2023г.
Край на проекта: 10.04.2024г.