Евро програми

На дата 21.09.2022г. ЕНТО ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Наименование на проектното предложение: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на обща стойност 162 288.00лв.

Основната цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност т.

Изпълнението на заложената цел по настоящата процедура ще спомогне за подобряване енергийната ефективност в предприятието.

Начало на проекта: 21.09.2022г.
Край на проекта: 21.07.2023г.

Безвъзмездна финансова помощ: 162 288.00 лв., от които 81 144.00лв. европейско финансиране.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

  • на 12.06.2023г ЕНТО ООД УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ № BG16RFOP002-6.002-0334-C01 по ОП Иновации и конкурентоспособност